Arla Foods amba, Taulov Mejeri: Miljøgodkendelse

27-11-2012

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Taulov Mejeri miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen, ændring af kedelanlæg, etablering af produktions- og lagerbygninger samt siloanlæg og kantine.
Klagefrist: 2. januar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Arla Foods amba, Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen, ændring af kedelanlæg, etablering af produktions- og lagerbygninger samt siloanlæg og kantine.

- miljøgodkendelse, Arla Foods Taulov Mejeri

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
C.F.Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
eller
hvor den skal være modtaget senest den 2. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .