Arla Foods amba Holstebro Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelselspligt og afgørelse om ikke VVM-pligt

16-11-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods amba Holstebro Mejeri, at opstilling indenfor af UF/RO-anlæg til opkoncentrering af mælkebaserede råvarer ikke kræver særskilt miljøgodkendelse og ikke er VVM-pligtigt.
Klagefrist: 14. december 2012 kl. 16.00

UF/RO-anlæg ingen godkendelsespligt:
Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Holstebro Mejeri kan foretage opstilling indenfor af UF/RO-anlæg til opkoncentrering af mælkebaserede råvarer, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt, Holstebro Mejeri

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 14. december 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

UF/RO-anlæg ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har samtidig afgjort, at anmeldelse fra Arla Foods amba Holstebro Mejeri om UF/RO-anlæg ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ikke VVM-pligt, Holstebro Mejeri

Miljøstyrelsen afgørelse kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning:
Inden 4 uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagen skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.