Arla Foods amba ARINCO: Afgørelse om ikke godkendelsespligt og afgørelse om ikke VVM-pligt

02-11-2012

Miljøstyrelsen har afgjort at udvidelse af eksisterende vådblanderi på Arla Foods amba ARINCO ikke er godkendelsespligtigt og at projektet ikke er VVM-pligtigt
Klagefrist: 30. november 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at udvidelse af eksisterende vådblanderi på Arla Foods amba ARINCO kan gennemføres uden, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Miljøstyrelsens afgørelser kan ses herunder:

- afgørelse om ikke-godkendelsespligt
- afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om ikke-godkendelsepligt. Endvidere kan der klages over afgørelse om at udvidelsen ikke er VVM-pligtig for så vidt angår retslige spørgsmål.  Klageberettigede fremgår af afgørelsen.

Klage skal sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Eller
Klagen skal være modtaget senest den 30. november 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.