H.J. Hansen A/S: Miljøgodkendelse

13-03-2012

Miljøstyrelsen har givet H. J. Hansen A/S, Hobrovej 103, 9560 Hadsund miljøgodkendelse til at modtage og behandle op til 15.000 tons forbræn-dingsjern pr. år på virksomhedens shredderanlæg.
Klagefristen udløber: 10. april 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet H. J. Hansen A/S, Hobrovej 103, 9560 Hadsund miljøgodkendelse til at modtage og behandle op til 15.000 tons forbrændingsjern pr. år på virksomhedens shredderanlæg. Den årlige mængde af tilført jern- og metalskrot til anlægget i alt øges ikke.

- miljøgodkendelse
- bilag A - ansøgning

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 10. april 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.