Arla Foods amba Arinco: Afgørelser

06-03-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Arinco, Videbæk kan etablere varmepumpe på Spraytårn 6, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil, samtidig er meddelt, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Klagefristen udløber: 3. april 2012 kl. 16.00

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:
Miljøstyrelsen har meddelt Arla Foods amba Arinco, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk, at etablering af varmepumpe på Spraytårn 6 ikke kræver godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

- afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 3. april 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for varmepumpe på Arla Foods amba Arinco.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- VVM-screening

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til
Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 3. april 2012.

Klagegebyr:
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .