Varsel om påbud om ændring af vilkår for afløb til olieudskiller og oplag

22-05-2012

Miljøstyrelsen Roskilde giver hermed Skodsbøl Deponi varsel om påbud om ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelsen af december 2007, punkt. 1.6 om oplag af metalaffald i container og afløb til olieudskiller. Påbuddet gives efter miljøbeskyttelseslovens1 §41, stk. 1.

Miljøstyrelsen Roskilde giver hermed Skodsbøl Deponi varsel om påbud om ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelsen af december 2007, punkt. 1.6 om oplag af metalaffald i container og afløb til olieudskiller. Påbuddet gives efter miljøbeskyttelseslovens1 §41, stk. 1.
Varsel om påbud om ændret vilkår for olieudskiller og container 10052012.pdf

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 stk. 1 og 2, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 6. juni 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk