Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

01-05-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri kan opsætte en miljøcontainer til opbevaring af diverse affaldsfraktioner samt spildolie, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klagefristen udløber: 29. maj 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro, kan opsætte en miljøcontainer til opbevaring af diverse affaldsfraktioner samt spildolie, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 29. maj inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk