Dong Energy, Nybro Gasbehandlingsanlæg: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

16-05-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nybro Gasbehandlingsanlæg kan foretage omlægning af overfladevand, således at regnvand fra befæstede arealer og brandøveplads, ledes direkte til recipienten Søvig Bæk, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber d. 14. juni 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Nybro Gasbehandlingsanlæg, Nybrovej 185, Janderup, kan foretage omlægning af overfladevand, således at regnvand fra befæstede arealer og brandøveplads, ledes direkte til recipienten Søvig Bæk, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 eller , hvor den skal være modtaget senest den 14. juni 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelse
Bilag til afgørelse