Dansk Skalform A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

16-05-2012

Dansk Skalform A/S, Birkvej 79, Aars kan ibrugtage ny hal til bearbejdningsfunktioner, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 13. juni 2012 kl. 16.00
Klagefristen

Miljøstyrelsen har afgjort, at Dansk Skalform A/S, Birkvej 59, 9600 Aars kan ibrugtage en ny produktionshal til virksomhedens bearbejdningsfunktioner, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 13. juni 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .