Chr. Hansen A/S, Gråsten: Tillæg til miljøgodkendelse

29-05-2012

Miljøstyrelsen har mecdelt Chr. Hansen A/S, Gråsten godkendelse af vilkårsændring for produktionsloft samt ændring af præcisering af driftstider for virksomheden.
Klagefristen udløber: 26. juni 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S, Sundsnæs 10-18, Gråsten godkendelse af vilkårsændring for produktionsloft samt en ændring af præcisering af driftstider for virksomheden.

- afgørelse

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller

Klagen skal være modtaget senest den 26. juni 2012 inden kl. 16.00

Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .