Arla Foods amba, Høgelund Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

29-05-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba, Høgelund Mejeri kan etablere 2 nye spildevandstanke, en ny slamtank og en ny pumpebrønd, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget. Klagefristen udløber d. 26. juni 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba, Høgelund Mejeri, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens kan etablere 2 nye spildevandstanke, en ny slamtank og en ny pumpebrønd, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til  Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 26. juni 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .
Afgørelse