Vattenfall Fynsværket: Ansøgning om miljøgodkendelse

04-06-2012

Vattenfall Fynsværket har søgt om forlængelse af tidsfristen for udledning af kølevand. Frist for kommentering: 25. juni 2012.

Vattenfall Fynsværket har søgt om forlængelse af tidsfristen for udledning af kølevand. Den nuværende godkendelse er i afgørelse fra Miljøklagenævnet fra 4. august 2009 blevet hjemsendt til fornyet behandling hos Miljøstyrelsen, herunder er godkendelsen blevet gjort tidsbegrænset i 3 år. Da det ikke er muligt at færdigbehandle sagen inden for denne tidsfrist, har Vattenfall søgt om forlængelse af fristen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden den 25. juni 2012. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt inden 5 dage efter anmodning.

Endvidere kan enhver inden 25. juni 2012 anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Der er herefter ret til at kommentere udkastet inden for 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, , tlf. 7254 4000.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.