Skærbækværket: Brændselsomlægning - Forslag til kommuneplantillæg m.v.

19-06-2012

Miljøstyrelsen Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en VVM-redegørelse for brændselsomlægningen på DONG Energy - Skærbækværket i Fredericia Kommune samt anvendelse af værkets havn til transit. Fristen for indsigelser og bemærkninger: 27. august 2012.

Miljøstyrelsen Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for brændselsomlægningen på DONG Energy - Skærbækværket i Fredericia Kommune samt anvendelse af værkets havn til transit.

Baggrunden for planforslaget er, at DONG Energy ønsker at der fremover er mulighed for fleksibelt brændselsvalg mellem naturgas, letolie og træpiller, samt at anvende Skærbækværkets Havn som transithavn for brændsler.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen Odense, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.
Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Se forslaget til kommuneplantillæg inkl. miljørapport og VVM-redegørelse herunder eller få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport kan sendes til Miljøstyrelsen Odense frem til den 27. august 2012. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Odense
C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 40 00
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. MST-1274-00028
Forslag til kommuneplantillæg
Ikke-teknisk resumé
VVM-redegørelse
Udkast til miljøgodkendelse
Bilag 1 Visualiseringer
Bilag 2 Vurdering af forøget indvinding af grundvand
Bilag 3 Code of Conduct
Bilag 4 Vurdering af perkolatudsivning fra mellemoplag af bioaske på Stegenav
Bilag 5 Livscyklusvurdering af drivhuseffekt, efter Skærbækværkets ombygning til indfyring med træpiller
Bilag 6 Luftkvalitetsberegninger ifm. VVM
Bilag 7 Baggrundsrapport, Skibstrafik - miljøpåvirkninger
Bilag 8 Miljømålinger - ekstern støj
Bilag 9 Måling af skibsstøj
Bilag 10 Simulering af sedimentspredning i forbindelse med udgravning af Skærbækværkets havn
Bilag 11 Baggrundsrapport natur
Bilag 12 Marinbiologisk flora faunaundersøgelse
Bilag 13 Vurdering af sedimentkvalitet
Bilag 14 Vurdering af sedimentkvalitet Bilag C
Bilag 15 Depositionsberegninger DCE
Bilag 16 Luftbåren støj, undervandsstøj samt påvirkning af natur
Bilag 17 Støj fra spidslastkedler
Bilag 18 OML-beregninger for spidslastkedler ifm. VVM
Bilag 19 Væsentlighedsvurdering
Bilag 20 Notat Marsvin
Bilag 21 Notat Ederfugl samt bjergand
Bilag 22 Notat Sediment og Biota
Bilag 23 Ansøgning om tilladelse til klapning af havnesediment fra Skærbækværkets havn