KMC Derivat; Brande: Udviklingslaboratorium er ikke omfattet af VVM-reglerne

06-06-2012

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt afgørelse om, at indretning af den tidligere pektinfabrik på KMC Derivat, Brande, til udviklingslaboratorium/pilotanlæg ved benyttelse af eksisterende faciliteter ikke er omfattet af VVM-reglerne.
Klagefristen udløber: 4. juli 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt afgørelse om, at indretning af den tidligere pektinfabrik på virksomheden til udviklingslaboratorium/pilotanlæg ved benyttelse af eksisterende faciliteter ikke er omfattet af VVM-reglerne.

- afgørelse

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen udløber den 4. juli 2012 kl. 16.00.

Klage skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3.000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra regnet fra den 6. juni 2012