Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri - Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

04-06-2012

Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri - Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau

Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri, Ålborgvej 86, 9800 Hjørring har udarbejdet et sikkerhedsdokument på grundlag af reglerne i risikobekendtgørelsen. I sikkerhedsdokumentet har virksomheden klarlagt risikoen for et større uheld og godtgjort, at der findes sikkerhedsforanstaltninger til begrænsning af denne risiko. På det grundlag har Miljøstyrelsen afgjort, at virksomhedens sikkerhedsniveau er acceptabelt på en række nærmere angivne vilkår.

- Se risikoaccept Hjørring Mejeri

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens dokumenter. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 2. juli 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret betales tilbage, hvis De får medhold i klagen. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .