H.C. Ørsted Værket, Miljøgodkendelse

21-06-2012

H.C. Ørsted Værket: Miljøgodkendelse til anvendelse af naturgas i spidslastanlægget
Klagefristen udløber 19.07.2012 kl. 16.00

H.C. Ørsted Værket: Miljøgodkendelse til anvendelse af naturgas i spidslastanlægget

Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til, at spidslastanlægget på H.C. Ørsted Værket må anvende naturgas som brændsel. Spidslastanlægget er oprindelig godkendt i 2005 og sat i drift i 2006 / 2007.

Anlægget består af to ens kedler med en samlet indfyret effekt på 212 MW. Anlægget anvender i dag alene letolie som brændsel. Fremover vil spidlastanlægget kunne anvende en vilkårlig kombination af letolie og naturgas. I modsætning til letolie er der ingen særlige miljørisici forbundet med anvendelse af naturgas. Det væsentligste miljøforhold knyttet til anvendelse af naturgas er udsendelse af kvælstofoxider (NOx) til luften.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har i godkendelsen fastsat grænseværdier for udsendelsen af kvælstofoxider svarende til de gældende grænseværdier for nye fyringsanlæg i bekendtgørelsen om store fyringsanlæg (anlæg med en indfyret effekt over 50 MW).

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, Roskilde eller , hvor den skal være modtaget senest den 19. juli 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .