H. C. Ørsted Værket Miljøgodkendelse 28.06.2012

28-06-2012

Afgørelse om sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med oplag og transport af let olie.
Klagefrist: 26.07.2012 kl. 16.00

Ved svigt af samtlige sikkerhedsbarrierer kan alt letolie, som oplagres på H. C. Ørsted Værket potentielt løbe i havnen via den gamle kølevandskanal. En sådan yderst usandsynlig hændelse vil ikke medføre væsentlig fare for mennesker, men vil dog udgøre en voldsom påvirkning af havnemiljøet.

Miljøstyrelsen vurderer sammenfattende, at det fremsendte sikkerhedsdokument dokumenterer:

•  at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er klarlagt, og

•  at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge større uheld og begrænse følgerne af sådanne uheld mest muligt.

Miljøstyrelsen accepterer derfor det fremsendte sikkerhedsdokument og det sikkerhedsniveau, som denne afspejler.

Der fastsættes ikke i afgørelsen nye vilkår om gennemførelse af foranstaltninger til forebyggelse af større uheld på virksomheden eller begrænsning af følgerne af større uheld, idet de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen af 17. november 2005 af spidslastanlæggene anses for at være tilstrækkelige. En oversigt over de relevante vilkår er vedlagt som bilag 1 til afgørelsen.

Miljøstyrelsens afgørelse

6. Offentliggørelse og klagevejledning
Denne miljøgodkendelse vil alene blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under rubrikken: ”Annoncer.” Annonceringen sker den 28. juni 2012.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 embedslægeinstitutionen
 landsdækkende foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, eller . Klagen skal være modtaget senest torsdag den 26. juli 2012 kl. 16.00.

Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.

Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
6.1 Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter offentliggørelse af godkendelsen, dvs. senest den 28. december 2012.

Med venlig hilsen

Jørn L. Hansen
Miljøstyrelsen Roskilde
E-mail:
Tlf. nr.: 72 54 43 53