Danish Crown Horsens: Miljøgodkendelse, revurdedring og afgørelse om ingen VVM-pligt

29-06-2012

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown Horsens miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen samt bygningsmæssige udvidelser.
Klagefristen udløber: 27. juli 2012 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Danish Crown, afdeling Horsens miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen fra 110.000 svin/uge til 130.000 svin/uge med tilhørende bygningsmæssige udvidelser af slagteriets udligningskølerum og pakkeri.

Miljøstyrelsen har samtidig revurderet miljøgodkendelserne for Danish Crown afdeling Horsens. Revurderingen har resulteret i reviderede vilkår, så de er tidssvarende.

- miljøgodkendelse og revurdering

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 27. juli 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af produktionen til 130.000 svin/uge med tilhørende bygningsmæssige udvidelser.

- afgørelse om ingen VVM-pligt

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .
Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 27. juli 2012.

Klagegebyr:
Natur – og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .