A/S Dansk Shell: Miljøgodkendelse og afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

21-06-2012

Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell miljøgodkendelse til etablering af faciliteter til import af råolie fra Shells havneterminal, samt revurderet miljøgodkendelse. Klagefristen udløber d. 19. juli 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, miljøgodkendelse til etablering af faciliteter til import af råolie fra Shells havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia, samt revurderet miljøgodkendelse i forbindelse med renovering og ændring af design på tank 6 til oplag af råolie på Shell raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 19. juli 2012 inden kl. 16.00.
Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse