Aalborg Portland A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

14-06-2012

Aalborg Portland A/S har søgt om miljøgodkendelse til ændret anvendelse af alternative brændsler og råvarer, medforbrænding af ikke-farligt affald på ovn 85 samt retablering af kridtgrav ved nyttiggørelse af restprodukter fra produktionen.
Frist for kommentarer: 9. august 2012 kl. 16.00

Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst har søgt om miljøgodkendelse til ændret anvendelse af alternative brændsler og råvarer, medforbrænding af ikke-farligt affald på ovn 85 samt retablering af kridtgrav ved nyttiggørelse af restprodukter fra produktionen. Med godkendelsen giver Miljøstyrelsen endvidere Aalborg Portland påbud om ændrede emissionsgrænseværdier for en række stoffer samt påbud om kontinuerlig måling af kviksølv på ovn 85 og ovn 87.

Det ansøgte indgår i Naturstyrelsens VVM-sagsbehandling af ”Udvidelse af Aalborg Portland”.

Miljøstyrelsens udkast til miljøgodkendelser af det ansøgte er derfor offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs Naturstyrelsens offentliggørelser på Naturstyrelsens hjemmeside .

Læs UDKAST til godkendelse af anvendelse af alternative brændsler og råvarer, medforbrænding af ikke-farligt affald på ovn 85 inkl. påbud om ændrede emissionsgrænseværdier og kontinuerlig måling af kviksølv på ovn 85 og ovn 87
Rettelsesblad side 14 (14.6.2012 kl. 13.50)
Bilag:
- bilag 1 - ansøgning om vilkårsændring for alternative brændsler og råmaterialer
- bilag 7 - depositionsberegninger

Læs UDKAST til godkendelse af nyttiggørelsesanlæg
Bilag:
- bilag A - ansøgning
- bilag A1 - miljøkonsekvensvurdering
- bilag A1a - bilag til miljøkonsekvensvurdering
- bilag A2 - Efterbehandlingsplan

Det er muligt for enhver at kommentere materialet.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkast til afgørelser og eventuelt supplerende materiale.

Henvendelse i sagerne:
Kommentarer til udkastene, spørgsmål og anmodninger om at se sagen skal rettes til
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Aarhus

Hvor det skal være modtaget senest den 9. august 2012 kl. 16.00.
Henvendelser bedes referere til relevant j.nr.:
Anvendelse af alternative brændsler - j.nr. MST-1270-00657
Nyttiggørelsesanlæg - j.nr. MST-1270-00737