Tranekær/Ølstykke Losseplads, påbud.

06-07-2012

Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Tranekær/Ølstykke Losseplads.
Klagefrist 3.08.12. kl. 16.00.

Tranekær/Ølstykke Losseplads
Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse
Miljøstyrelsen har meddelt påbud til Tranekær/Ølstykke Losseplads, Tranekærvej 4 (6-8), Ølstykke, 3650 Ølstykke.

Påbud

Ved påbuddet er vilkår i miljøgodkendelsen blevet ændret, så der ikke længere skal ske oppumpning af grundvand nedstrøms lossepladsen. Afværgen optimeres og koncentreres nu alene på selve lossepladsen.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller og skal være modtaget senest den 3. august 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .