Ny ovnlinje 5 på Nordforbrænding i Hørsholm.

18-07-2012

Forslag til kommuneplantillæg, VVM redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse.
Hørringsfrist:26. september 2012 kl. 16.00

Ny ovnlinje 5 på Nordforbrænding i Hørsholm.
Forslag til kommuneplantillæg m.v. samt udkast til miljøgodkendelse

Forslag til kommuneplantillæg m.v.
Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for ny ovnlinje 5 på Nordforbrænding i Hørsholm Kommune.

Baggrunden for planforslaget er, at Nordforbrænding ønsker at udskifte de tre eksisterende ovne, som er nedslidte varmtvandslinjer, der både er forældede såvel teknologisk som miljømæssigt, med en ny ovnlinje 5.  Der er tale om en erstatning inden for den eksisterende godkendte kapacitet. De tre varmtvandslinjer tages ud af drift, efter at ovnlinje 5 er indkørt. Desuden fjernes den eksisterende aflæsningshal mod syd, og der etableres en ny og større, overdækket og lukket aflæsningshal.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Anmodning om at se sagen eller få tilsendt udkast til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Roskilde.

Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport, VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk eller få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Forslag til kommuneplan

VVM redegørelse

Ikke teknisk resume

Udkast til Miljøgodkendelse inkl. ansøgning

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, miljørapport, VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøstyrelsen Roskilde frem til den 26. september 2012. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen Roskilde
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
Tlf.: 7254 4000
e-mail:


Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.: MST-1274-00013