Kommunekemi a/s: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

04-07-2012

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen af Kommunekemis anlæg til forbrænding af forurenede udluftninger (AFFU-anlæg). Klagefristen udløber den 1. august 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen af Kommunekemis anlæg til forbrænding af forurenede udluftninger (AFFU-anlæg) på Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Ved revurderingen er miljøgodkendelsen blevet opdateret og anlæggets vilkår gjort tidssvarende.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder.
Afgørelsen kan endvidere fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40 eller og skal være modtaget senest den 1. august 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur– og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur– og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse