Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

05-07-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Karup Kartoffelmelfabrik kan foretage flytning af 40 m3 svovlsyretank, udskiftning af sandvasker og etablering af afluftningstank for frugtsaft, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse.
Klagefristen udløber 2. august 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Karup Kartoffelmelfabrik, Engholmvej 19, 7470 Karup kan foretage flytning af 40 m3 svovlsyretank, udskiftning af sandvasker og etablering af afluftningstank for frugtsaft, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 2. august 2012  inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold.
Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .