Horsens Kraftvarmeværk A/S: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

20-07-2012

Miljøstyrelsen har givet Horsens Kraftvarmeværk miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx anlæg på værkets gasturbine. Samtidig er meddelt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Klagefristen udløber: 24. august 2012 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens miljøgodkendelse til etablering af et DeNOx anlæg på værkets gasturbine.

- miljøgodkendelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 24. august 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for DeNOx anlægget på gasturbinen på Horsens Kraftvarmeværk, Endelavevej 7, 8700 Horsens.

- afgørelse om ingen VVM-pligt
- screeningsskema

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .
Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest den 24. august 2012.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .