DuPont Nutrition Biosciences: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

09-07-2012

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at DuPont Nutrition Biosciences kan foretage forsøg med udskiftning af kul med træpiller i kedelanlæg i en periode på 4 måneder, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Miljøstyrelsen har samtidigt truffet afgørelse om, at forsøget ikke er omfattet af VVM reglerne. Klagefristen udløber den 6. august 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at DuPont Nutrition Biosciences, Tårnvej 25, 7200 Grindsted kan foretage forsøg med udskiftning af kul med træpiller i kedelanlæg i en periode på 4 måneder, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Miljøstyrelsen har samtidigt truffet afgørelse om, at forsøget ikke er omfattet af VVM reglerne.

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder.

Offentligheden har helt eller delvis adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen om ikke godkendelsespligt. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller og skal være modtaget senest den 6. august 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over retslige spørgsmål i afgørelsen om at forsøget ikke er omfattet af VVM reglerne. Klageberettigede fremgår af planlovens §§ 58 og 59. Klagen sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller , og skal være modtaget senest den 6. august 2012 inden kl. 16.00.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse