DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen: Miljøgodkendelse

09-07-2012

Miljøstyrelsen har givet DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen, i Fredericia miljøgodkendelse til etablering af supplerende anlæg til afgasning af råolie fra Nordsøen samt nye anlæg til oparbejdning og oplagring af den afgassede fraktion til LPG (propan og Butan). Klagefristen udløber dd. 30 juli 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen, Vejlbyvej 20 i Fredericia miljøgodkendelse til etablering af supplerende anlæg til afgasning af råolie fra Nordsøen samt nye anlæg til oparbejdning og oplagring af den afgassede fraktion til LPG (propan og Butan).

Miljøstyrelsens afgørelse kan ses herunder.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, F.C. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 30. juli 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Afgørelse