Arla Foods amba Holstebro Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

13-07-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Holstebro Mejeri kan foretage tilbygning af debox til udpakning og optøning samt en samletank, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klagefristen udløber: 10. august 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Holstebro Mejeri kan foretage tilbygning af debox til udpakning og optøning samt en samletank, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest fredag den 10. august 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .