Arla Foods Amba HOCO: Afgørelse vedr. ændring af egenkontrolvilkår

11-07-2012

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ændring af vilkår om egenkontrol af cyklon og vådvaskere på Arla Foods Amba HOCO, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro.
Klagefristen udløber: 8. august 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ændring af vilkår om egenkontrol af cyklon og vådvaskere på Arla Foods Amba HOCO, Bülowsvej 9, 7500 Holstebro.

- afgørelse

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens dokumenter. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
og skal være modtaget senest den 8. august 2012 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret betales tilbage, hvis De får medhold i klagen. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .