Aps nr. 1234 af 29.10.2007: Afgørelse om ikke VVM-pligt

20-07-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at etablering af fjerkræslagteri i eksisterende bygninger på Skanderborgvej 19, 8751 Gedved ikke er VVM-pligtig.
Klagefristen udløber: 17. august 2012

Afgørelse om ikke VVM-pligt:
Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at etablering af fjerkræslagteri i eksisterende bygninger på Skanderborgvej 19, 8751 Gedved ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- anmeldelse

Miljøstyrelsens afgørelse og anmeldelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Aarhus, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning:
Inden 4 uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagen skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde
Miljøstyrelsen Aarhus har samtidig truffet afgørelse om, at Aps nr. 1234 af 29.10.2007 kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af fjerkræslagteri på adressen Skanderborgvej 19, 8751 Gedved, før der er givet en miljøgodkendelse til anlægget.

- tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages.