Udvidelse af produktion af lægemidler i Multipurpose Plant (MPP) på Statens Serum Institut - Udvidelse af produktion af lægemidler i Multipurpose Plant (MPP) på Statens Serum Institut

31-01-2012

Miljøstyrelsen Roskilde har udstedt tillæg til Københavns Kommuneplan 2009 samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant (MPP). Kommuneplantillægget betyder at, at Statens Serum Institut kan udvide produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant, beliggende Artillerivej nr. 5. Klagefristen udløber den 28. februar 2012 kl. 16.00.

Kommuneplantillæg m.v.
Miljøstyrelsen Roskilde har udstedt tillæg til Københavns Kommuneplan 2009 samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelse af produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant (MPP). Kommuneplantillægget betyder at, at Statens Serum Institut kan udvide produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant, beliggende Artellerivej nr. 5.

Miljøstyrelsen Roskilde har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at en udvidelse af produktion af lægemidler baseret på fermentering i Multipurpose Plant (MPP), vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø, på de vilkår der fremgår af miljøgodkendelsen.

Udstedelsen af kommuneplantillæg sker efter § 2, stk. 4, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/10. Efter § 9 stk. 4 vil en godkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse i fuldt omfang erstatte VVM-tilladelsen.

Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen Roskilde meddelt miljøgodkendelse til projektet efter § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Kommuneplantillægget og den sammenfattende redegørelse kan sammen med miljøgodkendelsen ses på Miljøstyrelsen hjemmeside www.mst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde på tlf. 7254 4000.

Anmeldelse af VVM

Kommuneplantillæg

Ikke-teknisk resumé

VVM redegørelse

Bilag 1 - placering af fabrikken

Bilag 2 - BLS 2 område og indretning

Bilag 3 - Trykforhold

Bilag 4 - Støjbelastning

Sammenfattende redegørelse

Udstedelsesbrev

Ansøgning og endelig miljøgodkendelse

Klagevejledning
Inden 4 uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til .

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.