Emmelev A/S: Kommuneplantillæg og miljøgodkendelse

17-01-2012

Miljøstyrelsen Odense har givet miljøgodkendelse og udstedt kommuneplantillæg til Nordfyns Kommune for Udvidelse af produktionen af rapskager, biodiesel og glycerin hos virksomheden Emmelev A/S. Klagefristen udløber d. 14. februar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Odense har udstedt kommuneplantillæg til Nordfyns Kommune for Udvidelse af produktionen af rapskager, biodiesel og glycerin hos virksomheden Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup.

Kommuneplantillægget ændrer ikke i rammerne for kommuneplanen.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen Odense, der står for planlægningen. Miljøstyrelsen har efter to offentlige høringer og en vurdering af de samlede miljømæssige konsekvenser afgjort, at udvidelsen vil kunne gennemføres under hensyn til det omgivende miljø på betingelse af at rammerne i VVM-redegørelsen samt vilkårene i den meddelte miljøgodkendelse overholdes af virksomheden.

Miljøgodkendelse
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen Odense givet Emmelev A/S en miljøgodkendelse til produktionsudvidelsen. Miljøgodkendelsen er givet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Kommuneplantillægget og en sammenfattende redegørelse kan sammen med miljøgodkendelsen ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Generelt:

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. Kommuneplantillæg kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 14. februar inden kl. 16.00. Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til .

Miljøgodkendelsen kan ligeledes påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 14. februar inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Miljøgodkendelse
Bilag A, del 1
Bilag A, del 2
Bilag B
Bilag C
Kommuneplantillæg og Sammenfattende redegørelse