Arla Foods amba, Taulov Mejeri: Udvidelse af produktionsanlæg og -kapacitet er ikke VVM-pligtig

25-01-2012

Miljøstyrelsen Odense har afgjort, at anmeldelse om udvidelse af produktionsanlæg og -kapacitet på Taulov Mejeri, ikke kræver udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Klagefristen udløber d. 22. februar 2012 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Odense har afgjort, at anmeldelse fra Arla Foods amba, om udvidelse af produktionsanlæg og -kapacitet på Taulov Mejeri, Danbovej 2, 7000 Fredericia, ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen Odenses afgørelse kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, e-post eller tlf.: 72 54 40 00, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Inden 4 uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til .

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde
Samtidig giver Miljøstyrelsen tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens  § 33 stk. 2 til at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse af udvidelse af produktionskapaciteten. Denne afgørelse kan ligeledes ses på herunder eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense.

Klagevejledning
Inden 4 uger fra i dag kan denne afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 22. februar 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelserne og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
Afgørelse
Tilladelse til at påbegynde af bygge- og anlægsarbejde