Tican Fresh Meat A/S: Afgørelser

08-02-2012

Miljøstyrelsen Aarhus har meddelt Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, Thisted afgørelse om, at nedsivning af bygning ikke er godkendelsespligtigt og ikke VVM-pligtig.
Klagefristen udløber: 7. marts 2012 kl. 16.00

Afgørelse om ingen godkendelsespligt:
Miljøstyrelsen har afgjort, at Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted kan foretage nedrivning af bygning på adressen Strandvejen 20, 7700 Thisted, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt

Nedrivning af bygning er ikke VVM-pligtig:
Miljøstyrelsen Aarhus har afgjort, at anmeldelse fra Tican Fresh Meat A/S om nedrivning af bygning på adressen Strandvejen 20, 7700 Thisted ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-2010, § 3, stk. 2.

- afgørelse om ikke VVM-pligt
- VVM-screeningsnotat
- VVM-anmeldelse

Yderligere oplysninger om afgørelserne:
Miljøstyrelsen Aarhus' afgørelser samt VVM-anmeldelsen kan ses  her på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Aarhus på e-mail: eller tlf. 72 54 44 42, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning for begge afgørelser:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over begge afgørelser. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt, samt afgørelsen om ikke-VVM pligt kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Klage over afgørelsen om ikke-godkendelsespligt:
Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller ,
hvor den skal være modtaget senest den 7. marts 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klage over afgørelsen om ikke-VVM pligt:
Inden 4 uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal sendes direkte til:
Natur- og Miljøklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
eller som e-post til .