Kommunekemi a/s: Forslag til kommuneplantillæg - VVM-redegørelse

28-02-2012

Miljøstyrelsen Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, Nyborg.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 24. april 2012 kl. 16.00

Miljøstyrelsen Odense offentliggør forslag til kommuneplantillæg samt en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for anlæg for tørring af spildevandsslam hos Kommunekemi.
Baggrunden for planforslaget er, at Kommunekemi ønsker at etablere et anlæg til tørring af spildevandsslam fra kommunale renseanlæg på Kommunekemi, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøstyrelsen Odense, der står for planlægningen. Derfor er det Miljøstyrelsen, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.
Udkast til miljøgodkendelse:
Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Ansøgningsmaterialet offentliggøres sammen med udkast til godkendelse.

Anskaffelse af materiale:
Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport, VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse her på hjemmesiden eller få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense på tlf. 72 54 40 00, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

- kommuneplantillæg, indeholdende miljørapport
- VVM-redegørelse
- udkast til miljøgodkendelse

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Frist for indsigelser og bemærkninger:
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, miljørapport, VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse kan sendes til Miljøstyrelsen Odense frem til den 24. april 2012.
Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:
Miljøstyrelsen Odense
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
e-mail:

Anfør venligst dit navn, adresse eller e-mail samt jr. nr.: MST-1274-00019