DONG Energy, Køge Kraftvarmeværk, Værftsvej 2, Køge. Miljøgodkendelse af ændret grænseværdi for udsendelse af støv til luften.

01-02-2012

Miljøstyrelsen har meddelt DONG Energy, Køge Kraftvarmeværk, miljøgodkendelse til, at grænseværdien for støv i de to skorstene på værket hæves til den værdi, der var gældende indtil den 1. september 2009. Grænseværdien blev med virkning fra denne dato skærpet, men det har efterfølgende vist sig, at den skærpede grænseværdi blev fastsat på et forkert grundlag. Værket skal dog senest 1. januar 2016 overholde den skærpede grænseværdi, men har så nogle år til at foretage de fornødne investeringer med henblik på overholdelse af denne grænseværdi.

Miljøstyrelsen har meddelt DONG Energy, Køge Kraftvarmeværk, miljøgodkendelse til, at grænseværdien for støv i de to skorstene på værket hæves til den værdi, der var gældende indtil den 1. september 2009. Grænseværdien blev med virkning fra denne dato skærpet, men det har efterfølgende vist sig, at den skærpede grænseværdi blev fastsat på et forkert grundlag. Værket skal dog senest 1. januar 2016 overholde den skærpede grænseværdi, men har så nogle år til at foretage de fornødne investeringer med henblik på overholdelse af denne grænseværdi.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over godkendelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde, i hænde eller senest onsdag den 29. februar 2012 kl. 16.00. Klage kan også sendes til mailadressen: . Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen.

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Godkendelsen kan ses her eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Roskilde. Spørgsmål om godkendelsen eller henvendelse om at få tilsendt godkendelsen besvares på tlf. nr.: 72 54 43 53 eller e-mail .

Hvis godkendelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at godkendelsen er annonceret