TripleNine Pharma A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt og om ingen VVM-pligt

03-12-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at TripleNine Pharma A/S, kan foretage optimering af eksisterende resteriliseringsanlæg på afdeling 2, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til ændringerne. Klagefristen udløber d. 31. december 2012 kl. 16.00.

Afgørelse om ingen godkendelsespligt
Miljøstyrelsen har afgjort, at TripleNine Pharma A/S, kan foretage optimering af eksisterende resteriliseringsanlæg på afdeling 2, tilhørende TripleNine Fish Protein A.m.a.A., Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til ændringerne.

Afgørelse om ingen VVM-pligt
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for optimering af resteriliseringanlæg på TripleNine Fish Protein A.m.b.A., Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne. Det fremgår af afgørelserne samt af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 31. december 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.
Afgørelse om ikke godkendelsespligt for TripleNine Pharma A/S
Afgørelse om ikke VVM-pligt for TripleNine Pharma A/S