Syntese A/S: Miljøgodkendelse

19-12-2012

Miljøstyrelsen har givet Syntese A/S, Hvidovre miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen samt foretaget ændring af vilkår om egenkontrol.
Klagefrist: 16. januar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen samt foretaget ændring af vilkår om egenkontrol. Udvidelsen af produktionen vil ske på eksisterende produktionsudstyr.

- miljøgodkendelse, Syntese A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller
hvor den skal være modtaget senest den 16. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljønævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.