Strandmøllen A/S: Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

06-12-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Strandmøllen A/S, Holbæk tillæg til miljøgodkendelse af sikkerhedsdokument samt tillæg til miljøgodkendelse af midlertidigt oplag af industrigasser. Samtidig er meddelt afgørelse om ingen VVM-pligt
Klagefrist: 3. januar 2013 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Strandmøllen A/S, Roskildevej 213, 4300 Holbæk et tillæg til miljøgodkendelse i form af accept af sikkerhedsdokument for virksomheden, godkendelse af acetonetank samt påbud om sletning af vilkår i miljøgodkendelse af 16. december 2009.

Herudover har Miljøstyrelsen givet Strandmøllen A/S et tillæg til miljøgodkendelse for midlertidigt oplag af industrigasser på virksomheden i Holbæk.

- tillæg til miljøgodkendelse, sikkerhedsdokument, Strandmøllen A/S
- tillæg til miljøgodkendelse for midlertidigt oplag, Strandmøllen A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for midlertidigt oplag af industrigasser på Strandmøllen A/S i Holbæk.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, Strandmøllen A/S

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller
hvor den skal være modtaget senest den 3. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr :
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.