Skive Renovation 4-S, Kåstrup Losseplads: Afgørelse om tilføjelse af nye affaldstyper til positivliste

05-12-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Skive Renovation 4-S, Kåstrup Losseplads afgørelse om tilføjelse af nye affaldstyper til positivliste.
Klagefrist: 2. januar 2013 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Skive Renovation 4-S, Kåstrup Losseplads, suppleret positivliste i miljøgodkendelse af 31. marts 2009 til etablering af nye deponeringsenheder, ændret med afgørelse af 5. november 2010 fra Miljøstyrelsen Aarhus.

- afgørelse, Skive Renovation 4-S, Kåstrup Losseplads

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begræns-ninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98, stk. 1 og 2, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 2. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .