Nr. Vium Mejeri: Udvidet produktionskapacitet - ikke VVM-pligtig

13-12-2012

Miljøstyrelsen Virksomheder har afgjort at anmeldelse fra Arla Foods AMBA om udvidet produktionskapacitet ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse. Klagefristen udløber d. 10. januar 2013.

Miljøstyrelsen Virksomheder har afgjort at anmeldelse fra Arla Foods AMBA om udvidet produktionskapacitet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12-10, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen Virksomheders afgørelse kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Virksomheder, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Inden 4 uger fra i dag kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagen skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til .

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen Virksomheder
Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg
Tlf.: 7254 4000
e-post:
Afgørelse om ikke VVM-pligt for udvidet produktionskapacitet på Nr. Vium Mejeri
Screeningsskema