Læsø Kommunes Affaldsbehandlingsanlæg: Påbud om ændring af tidsfrister i vilkår

19-12-2012

Miljøstyrelsen har meddelt Læsø Kommunes Affaldsbehandlingsanlæg påbud om ændring af tidsfrister i vilkår om overgangsplan og revurdering.
Klagefrist: 16. januar 2013 kl. 16.00

Læsø Kommunes Affaldsbehandlingsanlæg fik ved afgørelse af 4. december 2009 om overgangsplan og revurdering, fastsat ændrede vilkår for nedlukning og efterbehandling af deponeringsanlægget.

Miljøstyrelsen har på anmodning fra virksomheden forlænget tidsfrister for tre vilkår i afgørelsen. Afgørelsen er truffet ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1.

- se afgørelsen med klagevejledning her

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettigede er bl.a. enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 16. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .