I/S Vestforbrænding: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

18-12-2012

Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Glostrup miljøgodkendelse til etablering af en omlastestation for genanvendeligt affald fra husholdninger. Samtidig er meddelt, at projektet ikke er VVM-pligtigt
Klagefrist: 15. januar 2013 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup, miljøgodkendelse til etablering af en omlastestation for genanvendeligt affald fra husholdninger.

Omlastestationen bliver opstillet i modtagehallen til affaldsforbrændingsanlægget.

- miljøgodkendelse, I/S Vestforbrænding

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Hvem som er klageberettigede, fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for omlastestation på I/S Vestforbrænding.

- afgørelse om ingen VVM-pligt, I/S Vestforbrænding

En evt. klage over miljøgodkendelsen eller afgørelsen om ingen VVM-pligt sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller
hvor den skal være modtaget senest den 15. januar 2013, inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .