Inter Terminals SGOT Aps: Miljøgodkendelse

17-12-2012

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals SGOT Aps, Skælskør tillæg til miljøgodkendelse til etablering af tank/skumtank, der skal indeholde skum, som anvendes ved brandslukning.
Klagefrist: 14. januar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals SGOT Aps, Holtengaardsvej 25, 4230 Skælskør, tillæg til miljøgodkendelse til etablering af tank/skumtank, der skal indeholde skum, som anvendes ved brandslukning.

- miljøgodkendelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller

Klagen skal være modtaget senest den 14. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

Ingen VVM-pligt:
Naturstyrelsen har den 5. december 2012 truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af skumtank.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.