Inter Terminals AOT ApS: Miljøgodkendelse og afgørelse om ingen VVM-pligt

18-12-2012

Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals AOT, Kalundborg en midlertidig miljøgodkendelse til etablering af flere skibsanløb. Det er afgjort af udvidelsen ikke er VVM-pligtig.
Klagefrist: 15. januar 2013 kl. 16.00

Miljøgodkendelse:
Miljøstyrelsen har givet Inter Terminals AOT, Asnæsvej 16A, 16C og 16D, 4400 Kalundborg en midlertidig miljøgodkendelse til etablering af flere skibsanløb.

I de næste 1½ år må virksomheden have 450 skibsanløb pr. år, hvor virksomhedens godkendelse af 29/9 2011 kun tillader 290 skibsanløb.

- miljøgodkendelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ingen VVM-pligt:
Miljøstyrelsen har i afgørelse af 26. juli 2012 truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udvidelsen med flere skibsanløb på Inter Terminals AOT.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. De klageberettigede, fremgår af afgørelsen og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller

Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.