Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket: Ansøgning

17-12-2012

Dong Energy Thermal Power A/S, Asnæsværket,
Ansøgning om vilkårsændring i tillægsgodkendelse for forgasningsanlæg tilknyttet Asnæsværkets blok 2
Frist for bemærkninger: 14. januar 2013 kl. 16.00

Asnæsværket ansøger om vilkårsændring af tillægsgodkendelse for forgasninsanlæg tilknyttet værkets blok 2. Anlægget er miljøgodkendt 27. april 2010 som tillægsgodkendelse, og er opført og sat i drift i november 2010.

Asnæsværket har et forgasningsanlæg tilknyttet værkets blok 2. Anlægget er et demostrations- og forsøgsanlæg, som sigter på at opnå erfaringer, så større anlæg kan bygges senere. Formålet er, at udnytte biomasse og visse affaldsfraktioner mere effektivt til el- og varmeproduktion end konventionelle teknologier.

Projektet er inde i en ny fase, hvor værket ønsker at den producerede gas indfyres direkte i kedel 2, og at reducer affaldsmængder. Hermed ansøger Asnæsværket om miljøgodkendelse til at foretage nødvendige anlægsmæssige ændringer.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 14. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 4 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:
Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
eller .

Alle henvendelser skal være modtaget senest den 14. januar 2013 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.