DONG Energy, Måbjergværket: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

04-12-2012

Miljøstyrelsen har afgjort, at Dong Energy, Måbjergværket, Energivej 2, 7500 Holstebro kan etablere et midlertidigt oplag af balleteret RDF affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse.
Klagefrist: 3. januar 2013 kl. 16.00

Miljøstyrelsen har afgjort, at Dong Energy, Måbjergværket,  Energivej 2, 7500 Holstebro kan etablere et midlertidigt oplag af balleteret RDF affald, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til oplaget.

- afgørelse om ingen godkendelsespligt, Måbjergværket

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede.

Klagen sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 3. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur – og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur – og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .