Danish Crown - Blans: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

17-12-2012

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Danish Crown - Blans skift til fyring med naturgas i virksomhedens kedelanlæg ikke kræver, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefristen udløber d. 14. januar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Danish Crown - Blans skift til fyring med naturgas i virksomhedens kedelanlæg med en samlet effekt på 9,7 MW ikke kræver, at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72544500 eller .

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Klagen sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller , hvor den skal være modtaget senest den 14. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for Danish Crown - Blans