Cheminova A/S: Afgørelser om miljøgodkendelse

11-12-2012

Miljøstyrelsen har meddelte miljøgodkendelse til
produktion af Malathion mikrokapselformuleringer (CS-formuleringer) i Forsøgsafdeling og udvidelse af produktionen af Fluazinam og Flutriafol på Triazolanlægget
Klagefrist: 8. januar 2013 kl.16.00

Miljøstyrelsen har meddelt Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre miljøgodkendelse til produktion af Malathion mikrokapselformuleringer (CS-formuleringer) i Forsøgsafdeling og udvidelse af produktionen af Fluazinam og Flutriafol på Triazolanlægget.
De meddelte afgørelser om miljøgodkendelse kan ses herunder:

- Produktion af Malathion mikrokapselformuleringer (CS-formuleringer) i Forsøgsafdeling, Cheminova A/S
- Udvidelse af produktionen af Fluazinam og Flutriafol på Triazolanlæg, Cheminova A/S

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning:
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelserne. De klageberettigede, fremgår af afgørelserne og af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100.

Klager sendes til:
Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
hvor den skal være modtaget senest den 8. januar 2013 inden kl. 16.00.

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr:
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af eventuelle klager over afgørelser koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles:
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelserne i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes afgørelserne indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelserne.

Søgsmål:
Et eventuelt søgsmål om afgørelserne skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelserne er meddelt/annonceret.