A/S Dansk Shell, Havneterminalen: Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell Havneterminalen

05-12-2012

Miljøstyrelsen har meddelt A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia påbud om, at tidsfrister for gennemførelse af vilkår C6 og C5 i Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af Shell Havneterminalen i Fredericia dateret 21. marts 2012 ændres. Klagefristen udløber d. 2. januar 2013 kl. 16.00.

Miljøstyrelsen har meddelt A/S Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia påbud om, at tidsfrister for gennemførelse af vilkår C6 og C5 i Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af Shell Havneterminalen i Fredericia dateret 21. marts 2012 ændres. Tidsfristerne berører gennemførelse af målinger af emissioner af VOC i forbindelse med lastning af råolie.

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen i øvrigt.

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem der er klageberettigede. Miljøstyrelsen Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 2. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage koster et gebyr på 500 kr. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold. Se mere på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk .

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Betingelser, mens en klage behandles
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.
Afgørelse vedr. påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell Havneterminalen